Masterplan Kristrup

Masterplan Kristrup

I forbindelse med separeringen af Kristrup, ønskede Vandmiljø Randers en etapeopdeling af området som skulle prioriteres ud fra nogle overordnede forudsætninger (input fra driften, reducering af belastningen med overfladevand på pumpestationer og renseanlæg, input fra borgerne via spørgeundersøgelse samt kommunale planer for området).
kLAR Miljørådgivning har vurderet rent hydraulisk, hvorledes kloakkens struktur med fordel kan ændres ift. strømningsveje, således drifts- og miljømæssige problemer imødekommes hurtigst muligt under separeringen.
Ligeledes undersøgelse af egnede arealer og områder til lokal forsinkelse af regnvandet herunder også muligheder for indarbejdelse af LAR-anlæg.
Resultatet af Masterplan Kristrup blev en prioriteret etapeplan understøttet af et notat for hver etape som Vandmiljø Randers aktivt bruger som et saneringsværktøj til brug for separatkloakeringen af hver enkelt etape i Kristrup området.

Regnvandshåndtering og kloak v. ny forbindelsesvej

Inden for samme område arbejder Randers Kommune med etablering af en ny forbindelsesvej over havneområdet til Ny Randers Havn og her har kLAR Miljørådgivning bistået Vandmiljø Randers med input til lokalplanen omkring hele regnvandshåndteringen (kloakstruktur og regnvandsbassiner) samt klimasikring af den sydøstlige del af Randers.
Efterfølgende er projektet blevet detailprojekteret og udbudt. kLAR har analyseret det eksisterende systems tilstand og egnethed for genanvendelse, projekteret nye gravitations- og trykledninger, dimensioneret regnvandsbassiner i 3D, samt udarbejdet udbudsmateriale.
Da bassinerne etableres om 10-15 år, blev der opsat to scenarier, således at kloak systemet fungerer både i den nuværende situation og i den fremtidige med regnvandsbassiner.